Commissie Sociaal Domein (SD) 11 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. mr. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 21 januari 2019.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie JGZ inzake vorming van één Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg door Vivian Haine (van Envida) en Gerdie Haasen (van de gemeente Maastricht).

7 - Presentatie inspraakversie van het concept beleidsplan Jeugdhulp Zuid Limburg 2019 -2022 door Monique Strik (beleidsmedewerker Sociaal Domein).

8 - Voorstel college betreffende onderzoeksopdracht inkomenseffecten en armoedeval.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Raadsinformatiebulletin (08) WOZL overname draadboom activiteit.

9.b - Raadsinformatiebulletin (09) WOZL inclusief ondernemersplan 2019.

9.c - Raadsinformatiebulletin (10) Nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet door de gemeente Maastricht.

9.d - Brief (7) GGD Zuid-Limburg inzake trendbreuk en brief (30) reactie college van B&W aan Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg.

9.e - Brief (9) VNG ontwikkelingen onderwijshuisvesting.

9.f - Brief (11) VNG uitvoeringsregeling WMO.

9.g - Brief (18) NCJ alliantie kinderpardon.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.