Waar in de gemeente kunnen we (tijdelijke) woningen bouwen?

Geplaatst op dinsdag 22 augustus 2023

In Nederland is een groot tekort aan woningen. Dat is niet zomaar één op één door te vertalen naar Limburg. Het aantal huishoudens groeit nog wel, door de toename van de eenpersoonshuishoudens (vergrijzing) en de komst van (internationale) werknemers naar Limburg. Maar jaarlijks worden er voldoende huizen gebouwd om daarin te voorzien.

Toch kunnen we op basis van die aantallen niet concluderen dat er maar weinig gebouwd hoeft te worden. Er zijn allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar specifieke vormen van huisvesting. Bijvoorbeeld de vraag naar levensloopbestendige woningen en betaalbare woningen voor starters. Er is dus nog altijd vraag naar woningbouwlocaties. Daar is de gemeente naar op zoek.

In het Actieprogramma Woonvisie 2023 heeft de gemeente opgenomen dat we eventuele woningbouwlocaties inzichtelijk willen maken. Dat doen we met de zogenoemde ‘kansenkaart Wonen’. Op een plattegrond van alle kernen geven we aan wat de huidige woningbouwplannen zijn (vanaf 5 woningen) en wat eventuele woningbouwlocaties (vanaf 5 woningen) zouden kunnen zijn.

Op de kaart zijn de volgende categorieën van plannen opgenomen:

  • Harde plannen: dit zijn plannen waarvoor een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven;
  • Zachte plannen: dit zijn plannen waarvoor de gemeente haar medewerking heeft toegezegd, maar waar de procedure nog moet worden doorlopen;
  • Onderzoekslocatie tijdelijke woningen: voor deze locatie onderzoeken we of plaatsing van tijdelijke woningen – voor de duur van 15 jaar- mogelijk is;
  • Onderzoekslocatie permanente woningen: voor deze locaties onderzoeken we of permanente woningbouw mogelijk is.
  • Als het gaat om de onderzoekslocaties dan doet de kaart geen uitspraak over haalbaarheid, wenselijkheid en eventueel type te bouwen woningen.

Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het bepalen van de haalbaarheid van locaties is de gemeente gebonden aan wetgeving en beleid dat geldt op het moment dat we een besluit nemen over bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Zo zijn op de kaart ook gebieden opgenomen waar zeker niet of slechts onder strikte voorwaarden kan worden gebouwd. Zoals de Natura2000-gebieden en de gebieden buiten bebouwd gebied (begrenzing die is aangegeven in het provinciale beleid).

De conceptkaart komt vanaf 4 september 2023 beschikbaar op www.doemee.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website) Inwoners en ondernemers kunnen de kaart inzien, een vragenlijst invullen en ook suggesties meegeven voor andere locaties. Dit kan tot en met september.

Inloopbijeenkomst

Op 21 en 27 september 2023 organiseren wij in de raadszaal een inloopsessie waar inwoners en ondernemers eveneens hun reactie kunnen geven. Iedereen is welkom om te reageren op doemee.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website) en bij een van deze inloopsessies. Afhankelijk van de inkomende reacties kunnen er op de kaart locaties afvallen en bijkomen.

Inspraak mogelijk

De raad stelt de definitieve Kansenkaart Wonen vast. Dat betekent niet dat onderzoekslocaties als bouwlocatie worden bestempeld. Daarvoor is in de komende jaren (2024-2030) onderzoek nodig of op die onderzoekslocaties woningbouw (tijdelijk of permanent) mogelijk zou kunnen zijn. Als dat het geval is, volgt altijd de reguliere procedure die van toepassing is voor bijvoorbeeld een wijzing van een bestemming of een omgevingsvergunning. In die procedure bestaat voor alle belanghebbenden de mogelijkheid open om een zienswijze of beroep in te dienen.

Meer nieuws