Kadernota 2023

Geplaatst op woensdag 21 juni 2023

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft het begrotingsjaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 2,28 miljoen. Dit voordeel wordt verklaard door verschillende incidentele effecten, waaronder hogere bijdragen vanuit het Rijk. De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 laten eveneens een positief beeld zien.

Toeristenbelasting:

In het coalitieakkoord “Valkenburg aan de Geul veert op” staat veel ambitie om te investeren in het toeristisch product Valkenburg aan de Geul. Zo werkt het college aan een nieuwe visie vrijetijds- economie en worden evenementenbudgetten opgehoogd. Ook stelt het college voor om Valkenburg als toeristische bestemming nadrukkelijker te promoten.

Om deze ambities te kunnen halen is een verhoging van de toeristenbelasting noodzakelijk. Betreffende verhoging wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft een stijging van het tarief met € 0,50 cent per persoon per nacht. De structurele verhoging van de toeristenbelasting betekent voor de gemeente een extra opbrengst van € 550.000 met ingang van 2024.

Investeringen:

Gelet op hierboven genoemde financiële ontwikkelingen stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om structurele middelen voor grootschalige investeringen vrij te maken. Deze extra investering bedragen ruim 1,8 miljoen in 2023, ruim 1 miljoen in 2024 en jaarlijks ruim 8 ton in 2025, 2026 en 2027.

In het raadsvoorstel van de kadernota 2023 doet het college in totaal 37 voorstellen, verspreid over de verschillende programma’s. Een aantal van deze voorstellen worden hier toegelicht.

Vergroten strategische reserve:

Wanneer zich projecten aandienen, die naar het oordeel van de raad strategisch en economisch van belang zijn voor onze gemeente, kan de reserve strategische projecten worden ingezet. Gelet op de vele strategische ontwikkelingen en de huidige stand van de reserve achten wij de reserve naar de toekomst toe ontoereikend (€ 3.729.000 stand per 31 december 2022 uit jaarrekening 2022). Het advies is dan ook om hier op te anticiperen en 50% van de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting als dekking te reserveren voor de uitvoering van programma’s waaronder gebiedsontwikkelingen, door middel van een structurele storting in de bestemmingsreserve strategische projecten van € 275.000 (vanaf 2024).

Wegenonderhoud:

Door externe factoren is de prijsindex in de grond, weg en waterbouw toegenomen. Vanaf het begin 2022 heeft dit een stijging van prijzen teweeg gebracht van 33%. Het budget onderhoud wegen is hierdoor ontoereikend. Het voorstel is deze prijsstijging te compenseren door een verhoging van het onderhoudsbudget met 33%, zijnde € 250.000 in 2023.

Van Kuurpark naar natuurpark:

De potentie van het Kuurpark wordt op dit moment niet benut. Het is een prachtige unieke plek, dichtbij het centrum. Door het hoogteverschil en onduidelijke toegangen wordt het Kuurpark echter nauwelijks gevonden en bezocht. Het huidige Kuurpark, met een verouderde inrichting met veel asfalt, verhardingen en schade door wilde zwijnen is toe aan een grootscheepse renovatie.

Uitgangspunt is een natuurlijke inrichting met een integrale uitwerking waarbij juist de samenhang van biodiversiteit, natuurontwikkeling en natuurbeheer, zonering, ontstening, water vasthouden, recreatief medegebruik en cultuurhistorie, de plek de allure geeft die deze plek verdient. Een plek in Valkenburg waar inwoners trots op zijn en waar de bezoekers verrast worden. We zetten in de basis in op natuurversterking (hoofduitgangspunt) met daarin opgenomen een betere beleving en ingepast mogelijkheden voor recreatie, ontspanning en ruimte voor (top)sport passend bij ons Wielerstad profiel. We zorgen daarin meteen voor betere verbindingen tussen de losse pareltjes binnen Valkenburg-West (bedrijven kop Cauberg, parkeerterrein, OLT, Cauberg, Plenkert). De kosten voor deze herinrichting worden geschat op 3,6 miljoen.

Groenbeleidsplan:

Recent heeft de Valkenburgse gemeenteraad het groenbeleidsplan vastgesteld. Groen is belangrijk voor een fijne leefomgeving. Een groene omgeving maakt wonen, werken en recreëren extra prettig. Het draagt ook bij aan een gezond klimaat en helpt bij het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering. We willen het groen in onze gemeente daarom goed beschermen en waar nodig verbeteren en uitbreiden. Om dit te doen verzoekt het college de gemeenteraad om jaarlijks 200.000 euro beschikbaar te stellen voor een uitvoeringsprogramma groenbeleid.

Gemeenteraad:

De voorstellen van het college worden op 10 juli vanaf 10.00 uur besproken tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad.

Jaarverantwoordig 2022 gemeente Valkenburg aan de Geul (PDF, 1.4 MB)
Raadsnota Kadernota 2023 (PDF, 403.2 kB)
Raadsnota Jaarverantwoording 2022 gemeente Valkenburg aan de Geul

Meer nieuws