Erfgoedbeleid Valkenburg aan de Geul

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft op 13 december 2021 het cultureel erfgoedbeleid voor Valkenburg aan de Geul vastgesteld. De gemeente wil hiermee historisch waardevolle gebouwen en bouwwerken beschermen zodat ze behouden blijven. Daarom heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van het cultureel erfgoed in onze gemeente. De gebouwen en bouwwerken die uit deze inventarisatie naar voren kwamen zijn vervolgens door een bouwhistoricus bekeken en gewaardeerd. De gebouwen en bouwwerken die de hoogste waarderingen kregen wil de gemeente gaan aanwijzen als gemeentelijk monument.

Facetbestemmingsplan Cultureel Erfgoed

Voordat het cultureel erfgoedbeleid* daadwerkelijk van kracht kan gaan, wordt dit eerst nog formeel vastgelegd in een ‘facetbestemmingsplan’.

De betrokkenheid van de bewoners en gebruikers is een belangrijk onderdeel van dit proces. Een eerste concept van het facetbestemmingsplan (voorontwerpplan) kunt u hier bekijken. Komt u hiervoor liever naar het gemeentehuis, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (KCC) van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer 14 043.

U bent zo in de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpplan en op eventuele onvolkomenheden. Het voorontwerpplan ligt tot en met 10 oktober 2022 ter inzage.

Inspraakreactie

U kunt uw reactie schriftelijk in een brief of per mail bij ons indienen. Vermeldt u dan bij het onderwerp ‘inspraakreactie Facetbestemmingsplan Cultureel Erfgoed’. U kunt uw inspraakreactie opsturen naar Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg of per e-mail naar bestemmingsplan@valkenburg.nl. Vermeld in uw reactie uw naam en adres, datum en de reden van de inspraakreactie.

U kunt ook mondeling reageren. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het Klant Contact Centrum via tel. 14 043 en vragen naar Gianna Quaedflieg of Wilma Hendriks (afwezig tot 19 september).

Alle e-mails en brieven zullen pas na 10 oktober beantwoord worden.

Verdere procedure: van voorontwerp naar ontwerp

De reacties die wij ontvangen worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerp facetbestemmingsplan. Het ontwerp facetbestemmingsplan wordt ook weer ter inzage gelegd met de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Deze zienswijzen zullen meegewogen worden in de definitieve vaststelling door de gemeenteraad. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om beroep in te dienen via de rechtbank.

Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Bijlages