Erfgoedbeleid Valkenburg aan de Geul

Gemeente Valkenburg aan de Geul is rijk aan cultureel erfgoed. Naast beschermde monumenten vanuit het Rijk zijn er nog talrijke historisch waardevolle objecten en gebieden, die niet door het rijk beschermd zijn. Om dit waardevol cultureel erfgoed te beschermen, heeft de gemeente in 2021 een inventarisatie laten maken. Die eerste inventarisatie leidde tot een lijst van meer dan duizend panden, objecten en landschapselementen met erfgoedwaarden.

De gemeente heeft besloten uit deze inventarisatie de ongeveer 50 meest waardevolle gebouwde elementen mogelijk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarnaast wil de gemeente nog ongeveer 250 panden en objecten aanwijzen als ‘beeldbepalend’.

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten vindt plaats op basis van de Erfgoedverordening. Eigenaren van de geselecteerde panden zullen persoonlijk worden benaderd en een bouwhistorisch bureau zal de historische elementen van het pand beoordelen. Voordat het pand een aanwijzing krijgt, kunnen de eigenaar en overige belanghebbenden hun mening of bezwaren kenbaar maken. Hiertoe vindt ook algemene publicatie van de voorlopige gemeentelijke monumentenlijst plaats. De gemeente vergelijkt de ingebrachte zienswijzen en belangen van de eigenaren met het algemeen maatschappelijk belang. Hierna neemt het college van B en W een definitief besluit over de aanwijzing. Wegen de belangen van de eigenaar zwaarder dan het (cultuur)historisch belang, dan ziet de gemeente af van de aanwijzing. In alle andere gevallen krijgt het pand wel een aanwijzing als gemeentelijk monument. Eigenaren en belanghebbenden kunnen wel nog in beroep gaan tegen de aanwijzing bij de Rechtbank.

De bescherming van de overige cultuurhistorische gebouwen en elementen

Vanaf 2024 zal het bouwhistorisch bureau beginnen om redengevende omschrijvingen op te stellen voor de mogelijk beeldbepalende panden en objecten. Van deze panden en objecten zullen alleen de exterieure erfgoedwaarden, zichtbaar vanaf de openbare weg, beschermd worden. Deze panden en objecten, alsmede cultuurhistorische elementen en landschapselementen worden uiteindelijk beschermd via het Omgevingsplan.

Subsidie erfgoed

Erfgoed draagt in een hoge mate bij aan de belevingswaarde van de bebouwde omgeving en aan het karakter en de identiteit van stad en dorp. De gemeente draagt het cultureel erfgoed een warm hart toe en wil graag bijdragen aan het onderhoud van monumenten en erfgoed. Daarom is er een subsidieregeling voor erfgoed vastgesteld. Deze subsidieregeling voorziet in de ondersteuning en subsidiëring van gemeentelijke monumenten. Ook kan er een subsidiebijdrage verstrekt worden voor restauratie of instandhouding van klein erfgoed en niet-rendabele rijksmonumenten. De subsidieregeling kunt u hier (Deze link gaat naar een externe website) lezen.

U kunt subsidie aanvragen door het aanvraagformulier subsidie erfgoed (PDF, 217.9 kB) te downloaden en in te vullen. De aanvraag kunt u per e-mail sturen naar info@valkenburg.nl of via de post naar Gemeente Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg aan de Geul.


Bijlages