Exploitatiesubsidie

Aanvragen van de Exploitatiesubsidie 2022.

Let op

Let goed op dat u de juiste subsidie aanvraagt. In de brief die u heeft ontvangen staat welke subsidie u kunt aanvragen.

Beschrijving

De regels voor het aanvragen van subsidie in het kort:

  • Vul het aanvraagformulier volledig in, onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden.
  • Middels de knop “uploaden” in het aanvraagformulier kunt u het activiteitenprogramma toevoegen aan uw aanvraag voor het jaar 2022. Zonder dit activiteitenprogramma kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Voorwaarden

In het algemeen geldt dat de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt gericht moet zijn op de gemeente Valkenburg aan de Geul en haar inwoners, moet passen binnen het gemeentelijk beleid en binnen het daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget (subsidieplafond) én het moet een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 en de daarop gebaseerde Nadere regels.

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. We onderscheiden structurele en eenmalige subsidies. Een aanvraag voor een structurele subsidie moet voor 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend worden.

Eenmalige subsidies kunnen in principe het gehele jaar door aangevraagd worden, minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd.

Aanpak

  • Alvorens u een aanvraag voor subsidie indient, ga dan eerst het volgende na: komt u in aanmerking voor subsidie? Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort instelling (organisatie) en van de activiteit die u wilt organiseren. Kijk hiervoor naar de onder het kopje wetgeving genoemde documenten.
  • U dient het subsidieverzoek met bijbehorende stukken in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan middels de aanvraagformulieren die te vinden zijn op de website.
  • Het college neemt uw aanvraag in behandeling, indien deze compleet en op tijd is ingediend.
  • Het college beslist over uw aanvraag vóór 31 december 2021.