Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Op 1 mei 2022 is de ‘Wet open overheid’ in werking getreden. Het doel van deze wet is om overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar, raadpleegbaar en uitwisselbaar te maken. Voorheen kon u als burger al een verzoek om informatie indienen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob-verzoek). Dit blijft ongewijzigd onder de nieuwe ‘Wet open overheid’ en wordt de ‘passieve openbaarmaking’ genoemd. Daarnaast komt er met de ‘Wet open overheid’ ook de verplichting voor de gemeente om zonder voorafgaand verzoek daartoe zelf informatie te openbaren. Het is daarom van belang dat de u eerst controleert welke informatie al openbaar is gemaakt, alvorens een verzoek tot openbaarmaking van de informatie in te dienen bij de gemeente. Deze informatie staat gepubliceerd op www.valkenburg.nl en www.overheid.nl en zal in een later stadium op een landelijk online platform worden gepubliceerd.

Beschrijving

Door de inwerkingtreding van de ‘Wet open overheid’ is de gemeente gehouden een groot aantal documenten actief te openbaren. Voor de documenten, die niet actief door de gemeente worden geopenbaard kan de burger een verzoek tot informatie indienen bij de gemeente. Dit verzoek wordt door de contactpersoon binnen de gemeente in behandeling genomen en getoetst aan de voorwaarden die de ‘Wet open overheid’ daaraan stelt. Behoudens een aantal uitzonderingen worden het verzoek om informatie en het besluit op dit verzoek ook gepubliceerd en daarmee openbaar voor iedereen.

Kosten

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Aanpak

Zo doet u een verzoek om informatie. Neem mondeling of schriftelijk (per post of per e-mail) contact op met de gemeente en geef door:

 • uw persoons- en contactgegevens;
 • aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen
 • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

Termijn

U krijgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen, bericht. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met twee weken. De informatie wordt meestal verstrekt op hetzelfde moment wanneer de gemeente beslist op uw verzoek, doch uiterlijk 2 weken na het besluit op uw verzoek. De beslistermijn kan opgeschort worden indien een belanghebbende naar alle waarschijnlijkheid bedenkingen zal hebben, en door de gemeente in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar zienswijze tegen het voorgenomen besluit in te dienen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie