Uitrol 5G-netwerk

Wat is 5G

Online tv, gamen, TikTok, Instagram; We versturen en ontvangen steeds meer data. Dit vraagt om steeds snellere digitale verbinding. De huidige mobiele netwerken kunnen die vraag niet meer goed verwerken. Daarom is een nieuw mobiel netwerk nodig. Met het nieuwe 5G netwerk kan meer data veel sneller worden overgedragen, is de reactietijd van het netwerk korter en zijn de verbindingen betrouwbaarder. De 5G basisstations geven veel meer apparaten tegelijk een goede verbinding. De hogere snelheden van het netwerk maken ook nieuwe toepassingen mogelijk. Denk hierbij aan zelf rijdende auto’s, robots die zwerfvuil opruimen en ziekenhuisoperaties op afstand.

5G en Gezondheid

Er is bij sommige mensen onrust over de gezondheidseffecten van 5G. Het 5G netwerk gebruikt elektromagnetische velden. Er gelden bepaalde regels voor de sterkte van die velden, de zogenaamde blootstellingslimieten. Deze worden door een internationale groep wetenschappers, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), bepaald. De limieten die zij bepalen worden in Nederland gebruikt en gelden voor mobiele telefoons en mobiele communicatie via 3G, 4G en 5G.

De Gezondheidsraad houdt voor de Rijksoverheid in de gaten wat wetenschappers ontdekken over elektromagnetische straling en geeft dan adviezen over het gebruik van zo’n techniek. De gemeente Valkenburg aan de Geul volgt daarin het kabinetsbeleid en de adviezen die de Gezondheidsraad aan het Rijk geeft.

Voor meer informatie over 5G en gezondheid verwijzen we u naar de volgende websites:

5G Antennes

In de Telecommunicatiewet staan regels voor de uitgifte van frequenties en het delen van antenne-opstelpunten. Deze wet wordt eind 2020 aangevuld met nieuwe Europese regels. De gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G New Radio zendprotocol (5G NR) of het gebruik van een bepaalde antennetechniek.

Alle landelijke regels voor het plaatsen van antennes staan in het Nationaal Antennebeleid.

In het Nationaal Antennebeleid is als voorwaarde opgenomen dat de mobiele netwerkoperators, het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken maken over het plaatsen van antennes. Deze afspraken zijn opgesteld in het Antenneconvenant en gaan bijvoorbeeld over de plaatsing van antennes waar geen omgevingsvergunning voor nodig is (antennes met een hoogte van minder dan 5 meter). Momenteel wordt door alle partijen over de  vernieuwing van het Antenneconvenant overlegd.

Aansluitend op Nationaal Antennebeleid en het Antenneconvenant kunnen gemeenten een lokaal antennebeleid opstellen. Valkenburg aan de Geul is echter een kleine gemeente. Voor het opstellen van beleid voor 5G is meer specialistische kennis nodig dan onze gemeente op zichzelf kan bieden. De gemeente volgt daarom adviezen vanuit de Rijksoverheid en de VNG en ontwikkelt indien nodig op regionaal niveau en in afstemming met omliggende gemeenten gezamenlijk beleid voor 5G.

5G Testen

Aanbieders van mobiele telefonie en bedrijven mogen sinds 2018 testen met de 5G-technologie. Voor sommige testen moeten zij een experimenteervergunning aanvragen. Het Antennebureau, onderdeel van het Agentschap Telecom, houdt een lijst bij met testlocaties voor 5G en meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. Alle 5G-antennes moeten telkens voldoen aan de internationale limieten voor elektromagnetische straling. Het Agentschap Telecom voert de benodigde metingen uit bij (test)opstellingen van 5G-antennes.

Meer informatie

  • Rijksoverheid: Legt op de website haar plannen voor 5G uit
  • Overal Snel Internet: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bundelt alle relevante informatie rond 5G hier.
  • Antennebureau: het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.
  • Antenneregister: hier zijn alle antennes voor mobiele communicatie te vinden.
  • Kennisplatform Elektromagnetische Velden maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden en gezondheid begrijpelijk: 
  • Monet: Monet is een vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile (Tele2) en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden.