Aanpak Openbare Ruimte Broekhem

In november 2020 plaatsten wij een oproep tot het meedenken over het schetsontwerp voor de openbare ruimte in de kern van Broekhem (Koningswinkelstraat en omgeving), Wij danken iedereen voor de getoonde interesse in het schetsontwerp. Uit de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen blijkt een sterke betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving. De reacties waren uiteenlopend van aard en we danken de door velen uitgesproken waardering voor de kwaliteit van het gepresenteerde schetsontwerp. Daarin werd met name het visuele aspect benoemd. Velen van u zien in het gepresenteerde schetsontwerp een flinke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Terecht volgden er vragen en opmerkingen over uiteenlopende onderdelen. De volgende onderwerpen zagen wij veel terugkomen; de omvang van het projectgebied, de verkeerssnelheid, verkeerscirculatie, parkeren en verduurzaming. 

Planning
In het voorjaar van 2021 wordt een kostenraming voor het totale project opgesteld.  Zodra de kosten bekend zijn kunnen we met het plan naar de volgende fase gaan. De stedenbouwkundige visie wordt dan verder uitgewerkt in een technisch ontwerp en bestek gereed gemaakt. De aanbesteding en uitvoering vindt op zijn vroegst in 2022 plaats. In 2021 zijn eerst de nutsbedrijven bezig met het saneren van hun kabels en leidingen. Gezien de omvang van het project moet rekening worden gehouden met verschillende fasen die over meerdere jaren worden uitgespreid.

Op het moment dat duidelijk is hoe de verdere planning eruit gaat zien zullen we dit uitgebreid naar de omgeving communiceren.

Voor andere vragen en opmerkingen met betrekking tot dit project kunt u ook terecht via het e-mailadres info@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar projectleider Rob Geraedts.