Renovatie Begraafplaats Cauberg

Geplaatst op vrijdag 27 mei 2022

De lang verwachte renovatie van de Begraafplaats Cauberg gaat na Pinksteren van start. De renovatie is verdeeld in een civieltechnische en een bouwkundige renovatie. De civieltechnische werkzaamheden bestaan onder andere uit het vernieuwen van de bestrating, het aanpakken van de afwatering, het vergroten van de toegankelijkheid en het vernieuwen en uitbreiden van terreinmeubilair, zoals bijvoorbeeld bloemtafels, watertappunten en zitbanken. Bij de bouwkundige werkzaamheden bestaat de renovatie enerzijds uit kleine renovatiewerkzaamheden zoals het vernieuwen van kitnaden, het restaureren van kleine scheurtjes in beton en mergel of het aanpakken van corrosiesporen (roestplekken). Anderzijds vind op het oude gedeelte van de begraafplaats een meer rigoureuzere renovatie plaats, waarbij de bestaande voorgevel en tussenliggende trappartijen van de in particulier eigendom zijnde galerijgraven, met hergebruik van vrijkomende materialen, in zijn geheel opnieuw opgetrokken wordt. Tevens wordt hier de dakbedekking vernieuwd en het dak voorzien van een groen sedumdak.

Werkzaamheden begraafplaats Cauberg

Civieltechnische renovatiewerkzaamheden

De eerste werkzaamheden die begin juni opgepakt gaan worden zijn de civieltechnische werkzaamheden op het nieuwere deel van de begraafplaats. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel als mogelijk te beperken, de toegankelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat de hele begraafplaats ‘open’ ligt.

Het civieltechnische werk is daartoe opgedeeld in negen verschillende deelgebieden die achtereenvolgens, in één werkgang uitgevoerd en afgerond worden. Gestart wordt met deelgebied 1, waarna via deelgebied 2, 3, 4, 5, 6 en 7 de civieltechnische renovatie van het nieuwe deel van de begraafplaats afgerond wordt. Conform planning zal dit deel van het werk medio november gereed zijn.

De start van de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het oude deel van de begraafplaats, deelgebied 8 en 9, wordt bepaald door de bouwkundige renovatiewerkzaamheden. De civieltechnische werkzaamheden in deze twee deelgebieden worden pas opgepakt en uitgevoerd na de bouwkundige renovatie van de oude, particuliere galerijgraven. Deze keuze is weloverwogen gemaakt, omdat het niet wenselijk is dat men gedurende de uitvoering van de bouwkundige renovatie over nieuw aangebracht werk rijdt.

Bouwkundige werkzaamheden

De start van de bouwkundige werkzaamheden is voorzien begin juli en zal met name gericht zijn op de renovatie van de galerijgraven op het oude deel van de begraafplaats. De kleinere renovatiewerkzaamheden vinden voornamelijk plaats op het nieuwere deel  van de begraafplaats en zullen parallel gaan lopen met de uitvoering van de civieltechnische renovatiewerkzaamheden.

Het bouwkundige deel dient conform uitvraag in ieder geval vóór 31 december 2022 afgerond te zijn. In onderlinge afstemming met beide aannemers, wordt gedurende de uitvoering bekeken of één of beide, laatste civieltechnische deelgebieden, al eerder opgepakt kunnen worden, zodat de begraafplaats voor de jaarwisseling de allure terug heeft gekregen die een unieke begraafplaats als deze verdient.

Meer nieuws