Vaststelling Omgevingsvisie Limburg door Provinciale Staten van Limburg

Geplaatst op maandag 25 oktober 2021

Op 1 oktober 2021 hebben Provinciale Staten van Limburg de Omgevingsvisie Limburg vastgesteld, met inachtneming van de aanvaarde amendementen. De Omgevingsvisie Limburg vervangt het in 2014 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en is via een interactief proces met overheden, semioverheden, belangenorganisaties en burgers opgesteld. De Omgevingsvisie Limburg treedt op 25 oktober 2021 in werking.

De Omgevingsvisie Limburg is een strategische en lange termijn visie (2030-2050) op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie Limburg kijkt echter breder dan enkel naar de fysieke leefomgeving. Dat wil zeggen dat de visie ook ingaat op onderwerpen als gezondheid en veiligheid, economie en sociale aspecten. Dit in onderlinge samenhang en met oog voor de internationale context waarin Limburg zich bevindt. De opzet en scope van de Omgevingsvisie (fysieke leefomgeving in brede zin) sluiten aan bij de nieuwe Omgevingswet (beoogde inwerkingtreding per 01-07-2022).

Tegen de vastgestelde Omgevingsvisie is geen bezwaar en geen beroep mogelijk.

Omgevingsverordening Limburg

De Omgevingsvisie Limburg is een zelfbindend document en bindt daarmee enkel de Provincie Limburg. Als het noodzakelijk is voor de uitwerking van onderdelen van beleid in de Omgevingsvisie om bindende regels te stellen, dan gebeurt dit in de omgevingsverordening. De huidige Omgevingsverordening, de Omgevingsverordening Limburg 2014, bevat regels die voor iedereen of voor bepaalde doelgroepen gelden, maar ook instructiebepalingen die gemeentebesturen in acht moeten nemen bij ruimtelijke besluiten.

Met de komst van de Omgevingswet is een nieuwe omgevingsverordening nodig die past binnen de kaders en het instrumentarium van de Omgevingswet. De vaststelling van de Omgevingsverordening Limburg (2021) door Provinciale Staten vindt naar verwachting plaats in december 2021. Informatie over het proces van de Omgevingsverordening.

Waar kunt u de Omgevingsvisie Limburg vinden?

De Omgevingsvisie en de bijbehorende stukken (de Nota van Zienswijzen en het Milieueffectrapport incl. bijlage) zijn vanaf 25 oktober 2021 digitaal te raadplegen via:

De Omgevingsvisie de bijbehorende stukken liggen daarnaast van 25 oktober t/m 06 december 2021 voor een ieder ter inzage in: het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10, te Maastricht, op werkdagen van 7.30-18.30 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie en aangeven dat u de Omgevingsvisie Limburg wilt inzien. Ook liggen de stukken ter inzage in alle gemeentehuizen in de provincie Limburg.

Meer informatie

Voor nadere informatie over kunt u contact opnemen met het kernteam Omgevingsvisie via omgevingsvisie@prvlimburg.nl

Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie Limburg? Kijk dan op de bovengenoemde websites of op www.expeditieruimte.nl.

Meer nieuws