Uitstel van betaling precariobelasting 2020

Precariobelasting wordt geheven voor het “hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond”. Dit kan gaan om terrassen van horecagelegenheden, maar ook andere voorwerpen. Voor deze belasting wordt vooralsnog uitstel verleend. Er worden geen invorderingstrajecten opgestart in deze periode en dus ook geen deurwaarders ingezet. Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden dat de gemeente  reeds door ondernemers betaalde bedragen (over 2020) op verzoek terugbetaalt.

Dit verzoek kunt u sturen aan info@valkenburg.nl onder vermelding van 'terugbetaling precariobelasting 2020'. In beginsel blijft de betalingsverplichting bestaan, uiteraard voor zover dit  achteraf billijk blijkt. Na afloop van de crisis, in ieder geval voor het einde van het jaar, wordt beoordeeld in hoeverre er sprake kan zijn van ontheffing.