Nadere regels mantelzorgwaardering

HOME  |  Nadere regels mantelzorgwaardering

Nadere regels mantelzorgwaardering

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente, artikel 20 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015  Maastricht-Heuvelland, waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt en artikel 3:1 Algemene wet bestuursrecht

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul 2018.

Artikel 1: begripsomschrijvingen

Mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering van ons college aan mantelzorgers die langer dan zes maanden en daarbij 8 uur per week of meer zorgen voor iemand die zorgbehoevend is.

zorgvrager: persoon die zorgbehoevend is en die langer dan 6 maanden aangewezen is op zorg en daarbij 8 uur per week of meer een beroep doet op een mantelzorger. De zorgvrager dient nog zelfstandig te wonen (niet in een verpleeghuis) en woonachtig te zijn in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 2: Mantelzorgwaardering 2018

Voor het kalenderjaar 2018 bestaat de mantelzorgwaardering uit:

 • een bedrag van € 200,-- per zorgvrager;
 • mantelzorgers in onze gemeente kunnen voor € 5,-- per dagdeel een pauzebon kopen. Deze pauzebon kan worden ingezet voor de dagbesteding in verpleeghuis Valkenheim.

Artikel 3. Recht op Mantelzorgwaardering Valkenburg aan de Geul in 2018

 1. Om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering voor 2018 dient de zorgvrager een formulier in te vullen waarbij wordt aangegeven of hij/zij een van de volgende beschikkingen heeft:
  • een gemeentelijke beschikking voor jeugdzorg of
  • een gemeentelijke beschikking voor Wmo huishoudelijke hulp of
  • een gemeentelijke beschikking voor Wmo begeleiding.
 2. Voor enkel de maatwerkvoorziening “vervoer” kan geen mantelzorgwaardering worden aangevraagd.
 3. Voor zorgvragers die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat zij ook een aanvraag voor de mantelzorgwaardering kunnen indienen. Wel moet men open staan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door de gemeente. Dit “onderzoek” wordt verricht door een consulent van het Steunpunt Mantelzorg en bestaat uit een telefonisch interview.

Artikel 4. De aanvraag

De mantelzorgwaardering moet jaarlijks door de zorgvrager zelf worden aangevraagd met behulp van een door het college van de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Valkenburg aan de Geul (www.valkenburg.nl).

Artikel 5. Weigeringsgronden

Een aanvraag voor mantelzorgwaardering wordt geweigerd indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op 1 februari 2018 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Artikel 8. Looptijd

Deze nadere regels gelden tot 1 januari 2019.

Aldus besloten door het college op 30 januari 2018.

De nadere regels mantelzorgwaardering 2018 liggen voor u ter inzage vanaf 8 februari tot en met 21 maart 2018 bij het Klant Contact Centrum gemeente Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4 te Valkenburg.

Top