Uitstallingenbeleid

Waarom uitstallingenbeleid?

Met name in het centrum van Valkenburg aan de Geul staan veel uitstallingen, die door hun aantal, omvang en aanblik voor een rommelige uitstraling zorgen. Daarnaast wordt op sommige plaatsen de doorgang voor hulpverleners belemmerd door de uitgestalde producten. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het verboden is om zonder vergunning van het College in strijd met de publieke functie van de weg voorwerpen te plaatsen op, aan of boven de weg, of een weggedeelte. Vrijwel alle uitstallingen van ondernemers (niet zijnde horecabedrijven met terrassen, want hiervoor geldt het terrassenbeleid) staan buiten zonder dat hiervoor een vergunning is aangevraagd of verleend. Hier is tot op heden niet op gehandhaafd door de gemeente. In diverse overleggen met ondernemers is door de gemeente aangekondigd dat na de oplevering van het nieuwe winkelcentrum ook regels voor uitstallingen geformuleerd zullen worden. Het doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit in navolging van het reeds ingevoerde terrassenbeleid.

Wat is een uitstalling?

Voorwerpen die op, aan of boven de weg geplaatst worden ten behoeve van de presentatie van een onderneming aan voorbijgangers.

Criteria voor uitstallingen

Na uitvoerig en intensief overleg met een werkgroep van ondernemers is een gemeentebreed voorstel voor uitstallingen geformuleerd.

Criteria afmetingen:

  • Uitstallingen zijn toegestaan binnen een afgebakende ruimte van 2 meter breed, 1 meter diep en 1,5 meter hoog direct aansluitend aan de voorgevel van de onderneming.
  • Uitzondering geldt voor de afmetingen waarbinnen planten, bloemen, groenten en fruit uitgestald kunnen worden. Planten, bloemen, groenten en fruit mogen uitgestald worden langs de gehele breedte van de gevel, 1 meter diep en 1,5 meter hoog mits in de winkel diezelfde producten als hoofdassortiment verkocht worden.

Criteria kwaliteit:

  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van plastic materiaal. Uitzondering is hoogwaardige kunststof zoals een kunststof  plantenbak. Maar natuurlijke materialen hebben de voorkeur.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van schreeuwerige kleuren of aanduidingen door middel van gekleurde prijzenborden, zoals de bekende marktkramenborden.
  • Er mogen in de uitstalling geen zogenaamde ‘dumpartikelen’ geplaatst worden. ‘Sale’ artikelen op een nette manier gepresenteerd en met een normale kleine prijsaanduiding vormen hierop een uitzondering.
  • Het verdient aanbeveling per straat gebruik te maken van hetzelfde soort stoepbord en/of plantenbak, mits dit past in de uitstalling.
  • Terrasschotten van aanpalende horecabedrijven dienen vrij te blijven.
  • De nadruk ligt op het presenteren van een afspiegeling van het assortiment van de winkel. Directe straatverkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.
  • De kwalitatieve uitstraling van de uitstalling staat voorop en dient bewaakt te worden. Elkaar aanspreken op kwaliteit zal gezien worden als opbouwend. Samen werken aan een betere uitstraling is het motto.

Periode van zelfregulering

Verder is het College met de werkgroep van ondernemers overeengekomen om de overeengekomen regels en kwaliteitscriteria door middel van zelfregulering door ondernemers te handhaven. Dit betekent dat ondernemers elkaar op de afmetingen en kwaliteit van uitstallingen zullen aanspreken als deze niet voldoen aan de hierboven beschreven criteria.  

Met de werkgroep van ondernemers is afgesproken dat de gemeente de komende twee maanden (tot half juni) de zelfregulering monitort. Samen met de werkgroep van ondernemers gaan de ambtelijke vertegenwoordigers in de praktijk ervaring opdoen. In deze periode zullen gezamenlijk knelpunten gesignaleerd en besproken en (waar mogelijk) opgelost worden.

Doorgang voor hulpverleningsdiensten

Voor de veiligheid en die van anderen is het noodzakelijk dat hulpverleningsdiensten te allen tijde een vrije doorgang hebben. Het plaatsen van uitstallingen mag niet leiden tot een beperking van de minimale doorrijbreedte van 3,5 meter van de rijweg en niet tot een beperking van de obstakelvrije voetgangersdoorgang van minimaal 1,5 meter. Ook mag het plaatsen van uitstallingen niet leiden tot het blokkeren van de vluchtmogelijkheden en de toegang tot deuren.

Dit kan in de praktijk betekenen dat in sommige situaties de afmetingen waarbinnen uitstallingen geplaatst mogen worden kleiner zullen uitvallen dan de maximale afmetingen die zijn aangegeven. 

Vergunning

Gedurende de periode van zelfregulering is geen vergunning nodig voor het plaatsen van uitstallingen binnen de beschreven criteria.

Precario

Gedurende de periode van zelfregulering betalen ondernemers geen precario betalen voor het plaatsen van uitstallingen. Na de periode van zelfregulering zal een voorstel voor het heffen van precario voor uitstallingen vastgesteld worden.

Helpdesk ondernemers

Er zal door de werkgroep van ondernemers tijdelijk een helpdesk ingericht worden, waar ondernemers terecht kunnen wanneer er onduidelijkheden zijn rondom de invulling van uitstallingen. Van belang is dat de door de helpdesk verstrekte aanbevelingen gerespecteerd worden. Dit kan per straat of per gebied geregeld worden.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens