Economie en ondernemen

Draagvlakmeting voor invoering Bedrijveninvesteringszone Valkenburg

Vertegenwoordigers van de grootste belangenorganisaties in Valkenburg aan de Geul (Koninklijke Horeca Nederland, VOC en Visit Zuid-Limburg) hebben de schouders eronder gezet om te komen tot oprichting van een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). Het afgelopen 1,5 jaar hebben partijen nauw samengewerkt en de nadere afstemming gezocht met (afgevaardigden van) ondernemers in onze gemeente. Op basis van de informele stappen die zij genomen hebben is de verwachting dat er voldoende draagvlak is om te komen tot een formele oprichting van een BIZ. Op het verzoek van de ondernemers heeft de gemeenteraad op 1 juli 2019 besloten om over te gaan tot de formele stappen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone. De verordening is vastgesteld en het college is nu aan zet om formeel een draagvlakmeting uit te voeren.

Wat is een BIZ?

Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving of winkelgebied, waarbij alle ondernemers binnen dat gebied meebetalen. Een BIZ is een door de gemeente, op verzoek van de ondernemers, aangewezen gebied waarbinnen een bestemmingsheffing wordt geheven. Dit ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen. Gemeenten kunnen op initiatief van ondernemers overgaan tot het instellen van een BIZ. Voorwaarde is daarbij dat een ruime meerderheid van de ondernemers binnen het aan te wijzen gebied de instelling van de BIZ steunt. De investeringen vanuit de BIZ komen niet in de plaats van de investeringen vanuit de gemeente, maar zijn investeringen om de kwaliteit van het centrum te verbeteren ten opzicht van het huidige niveau.

De draagvlakmeting

De draagvlakmeting kent een simpele vraag: "stemt u in met de BIZ" waarna "voor" dan wel "tegen" kan worden gestemd. Van voldoende draagvlak is gebleken als conform artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones:

  • ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich vóór of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken;
  • ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken,

én

  • de som van de WOZ waarden van onroerende zaken in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

Blijkt na het uitvoeren van de draagvlakmeting dat de vereiste wettelijk beschreven meerderheid is behaald, dan is de verordening van kracht en wordt de BIZ definitief. Indien de vereiste wettelijke meerderheid niet wordt behaald dan treedt de verordening niet in werking.

Om de uitvoering van deze draagvlakmeting correct te laten verlopen is er een Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Valkenburg vastgesteld. Dit reglement en de verordening kunt u hieronder downloaden.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens