Woningcorporaties, huurders en gemeente gezamenlijk op koers naar de toekomst

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Voldoende huurwoningen en betaalbaarheid speerpunten.

Voor het eerst tekenen de drie woningcorporaties en huurderorganisaties in Valkenburg aan de Geul één set prestatieafspraken met de gemeente. In deze prestatieafspraken leggen de genoemde partijen vast hoe zij in 2017 en komende jaren willen samenwerken en welke inspanningen zij doen om samen te werken aan het uitvoeren van volkshuisvestelijk beleid. Daarbij is het beschikbaar zijn van voldoende huurwoningen en de betaalbaarheid van deze woningen speerpunt.

Verbetering kwaliteit van wonen

Zorgen voor voldoende woningen, passend bij de omvang van de bevolking en doelgroepen is het hoofdmotief van de afspraken. Van belang zijn betaalbaarheid voor de sociale doelgroep, een divers aanbod, kwalitatief goede woningen en een prettig woon- en leefmilieu in een aantrekkelijke woongemeente. Wonen kost geld, maar leven moet ook mogelijk blijven. De duurzame inzet van gelden voor verbetering van de kwaliteit is dan ook één van de onderwerpen die de partijen nader gaan uitwerken.

Van bilateraal naar gezamenlijk

Tot heden werden prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en de afzonderlijke corporatie. Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht. Deze geeft de huurderorganisaties een stem in de te maken afspraken. Omdat wonen in Valkenburg aan de Geul los moet staan van de corporatie waar je een woning van huurt, was de stap naar gezamenlijke afspraken een logische.

De besprekingen tussen de gemeente en woningcorporaties zijn constructief zijn verlopen. Naast gezamenlijke afspraken zijn er ook onderwerpen toegesneden op één corporatie. Het specifieke bezit van elke woningstichting vraagt namelijk ook om maatwerk. Het belangrijkste is volgens wethouder Vankan de inbreng en betrokkenheid van de huurders zelf: “Eindelijk hebben huurders de plek gekregen in de overleggen die zij verdienen. De afspraken hebben immers direct invloed de woningen waarin zij wonen. Goed dat zij nu samen met ons aan tafel zitten.”

‘Van gemeente-breed naar de regio’

Wethouder Carlo Vankan kijkt ook al verder vooruit: “We hebben nu de stap gemaakt naar gemeente-brede afspraken. De logische volgende stap is te komen tot uniforme afspraken in de regio Maastricht-Heuvelland en zelfs op Zuid-Limburgse schaal. Als het lukt om een gezamenlijke Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg op te stellen, dan moet ook op uitvoeringsniveau een dergelijke afspraak gemaakt kunnen worden.”

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.