Kadernota 2019: Alle zeilen bijzetten voor een gezonde financiële basis

1 juli wordt de Kadernota behandeld.

In de raadsvergadering van 1 juli wordt de Kadernota behandeld. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2020-2023, die in het najaar wordt opgesteld.

Hoogte algemene uitkering onzeker

In de Kadernota 2019 worden nog geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Gebleken is dat de huidige begroting moet worden bijgesteld en er nog voor 1 miljoen euro aan structurele oplossingen gezocht moet worden. De bijstellingen zijn nodig vanwege hogere bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de Veiligheidsregio, hogere onderhoudsbudgetten van gemeentelijke eigendommen, extra taken, zoals de Omgevingswet en fiscale zaken.  In de kadernota wordt verondersteld dat de nominale ontwikkelingen via het gemeentefonds worden gecompenseerd. Dat is onzeker. De meicirculaire is inmiddels binnen en wordt op dit moment bestudeerd. Mocht uit de meicirculaire blijken dat de nu gepresenteerde cijfers aangepast moeten worden, dan wordt de raad hierover nog voor de behandeling van de Kadernota geïnformeerd.

Reserve voor strategische projecten

Het College stelt voor om een gebiedsvisie voor de Plenkertstraat op te stellen en hiervoor 100.000 euro uit de strategische reserve te besteden. Het resterende bedrag blijft verder in reserve voor mogelijk toekomstige strategische projecten. 

Jaarrekeningresultaat 2018

Terugkijkend op het afgelopen boekjaar 2018 is het beeld positief, met een overschot van 544.000 euro. Dit komt o.a. door meevallende inkomsten uit het Gemeentefonds, lagere kosten voor de organisatie van de kerstmarkt in de Gemeentegrot en hogere inkomsten uit de toeristenbelasting. De besteding van het positief saldo wordt in de Kadernota betrokken.

Bekijk hier de agenda van de commissievergadering met o.a. de Kadernota 2019.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.