Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – herontwikkeling Leeuwterrein’ en toepassen coördinatieregeling voor aanvraag omgevingsvergunning voor dit project, week 31, 2017

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – herontwikkeling Leeuwterrein’ en toepassen coördinatieregeling voor aanvraag omgevingsvergunning voor dit project, week 31, 2017

Dit item is verlopen op 14-09-2017.

Toepassing Coördinatieregeling

De gemeente Valkenburg aan de Geul maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor project tot herontwikkeling van het voormalige Leeuwterrein in Valkenburg. Het toepassen van de coördinatieregeling maakt het mogelijk om de aanvraag omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Herontwikkeling Leeuwterrein’. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het besluit tot toepassing van het coördinatiebesluit staat geen bezwaar en beroep open. Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking en u belanghebbende bent.

Ter inzage

Burgemeester en wethouders maken tegelijkertijd volgens artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op grond van dit coördinatiebesluit ontwerpen ter inzage liggen van:

  • het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Herontwikkeling Leeuwterrein’;
  • de omgevingsvergunning voor het project herontwikkeling van het Leeuwterrein.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om het voormalige Leeuwbierterrein in Valkenburg her te ontwikkelen tot een leisurecentrum waar erfgoed, hospitality en sport samenkomen in een totaalbeleving. Belangrijke onderdelen hiervan worden gevormd door

een Food Expercience en een Sport Experience, waarvan het Shimano Expercience Center en het hotel met een wielerthema belangrijke onderdelen vormen.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt samen met het ontwerp besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd van 3 augustus t/m 13 september 2017. De stukken zijn op de volgende wijze raadpleegbaar:

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren (analoge) versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:

http://ro.valkenburg.nl/plans_prod/NL.IMRO.0994.2016BP002-/NL.IMRO.0994.2016BP002-ON01/.

Indienen zienswijze

Tot en met 13 september 2017 kan iedereen een zienswijze indienen. Uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kunt u in een brief of per e-mail sturen aan de gemeenteraad. Gelieve als onderwerp te vermelden 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leeuwterrein’. Uw zienswijze over het ontwerp besluit omgevingsvergunning kunt u in een brief of per e-mail sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Gelieve als onderwerp te vermelden 'zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Leeuwterrein’. Stuur uw zienswijze voor 14 september 2017 op naar Postbus 998, 6300 AZ  Valkenburg of per e-mail naar info@valkenburg.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via tel. 14 043 vanaf 7 augustus tot uiterlijk 13 september (behalve in week 35 en 36) een afspraak maken met Wilma Hendriks van het Team Vergunningen.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.